شرکت THG در سال ۲۰۱۲ موفق به دریافت برچسب EPV (شرکت میراث زنده) شد که نشان تقدیر از وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه است. این شرکت جز چند صد شرکتی است که به دلیل صرفه جویی در کمیاب بودن به عنوان نمادی از برتری فرانسه شناخته شده اند.

EPV برچسب تضمین دانش فنی نادر و استثنایی

پروژه های هتل

Villa The Keys
( Portugal )
Villa René Lalique
( France )
Hotel de Paris – Saint
Tropez ( France )
Private residential
London ( United Kingdom )
Oakdene apartement`s
London ( United Kingdom)
Restaurant La Californie
Cannes ( France)
Safisa Hotel
( Antalya/ Turkey )
Marmara
( Istanbul/Turkey )
Four Seasons
( Italia )
Bellagio
(L.V/USA)
Carsars Palace
(L.V/USA)

پروژه قایق های بادی

Sapphire
( France )

Pelorus
( France )

Octopus
( France )

Diamonds are forever
( France )

Queen M
( United States )

طراحان