شرکت THG در سال ۲۰۱۲ موفق به دریافت نشان EPV (شرکت میراث زنده) شد که نشان تقدیر از وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه است. این شرکت جزء چند صد شرکتی است که به دلیل صرفه جویی  به عنوان نمادی از برتری فرانسه شناخته شده اند.

EPV نشان تضمین دانش فنی نادر و استثنایی است.

پروژه های هتل

Villa The Keys
( Portugal )
Villa René Lalique
( France )
Hotel de Paris – Saint
Tropez ( France )
Private residential
London ( United Kingdom )
Oakdene apartement`s
London ( United Kingdom)
Restaurant La Californie
Cannes ( France)
Safisa Hotel
( Antalya/ Turkey )
Marmara
( Istanbul/Turkey )
Four Seasons
( Italia )
Bellagio
(L.V/USA)
Carsars Palace
(L.V/USA)

پروژه قایق های بادی

Sapphire
( France )

Pelorus
( France )

Octopus
( France )

Diamonds are forever
( France )

Queen M
( United States )

طراحان