شركت aquaform كه سي سال تجربه دارد، طيف وسيعی از سرهای دوش را كه در بخش سلامتی خصوصی و حرفه ای اعمال می شوند، ارائه می دهد. به لطف اشتياق خستگی ناپذير و صلاحيت بی نظير، به لطف نوآوری و دقت در جزئيات، مدل های دوش ما از بهترين مدل های موجود در بازارهای ملي و بين المللی هستند. سالها تجربه و تحقيق در بخش توليد سيستم هاي دوش باعث شده است كه آبزيان دوش های تجربی با سطح مرطوب تر از بسياری از رقبای ما، برای استفاده های خصوصی و حرفه ای طراحی كنند. برای بهينه سازی تجربه سلامتی، سرهای دوش لاغرتر هستند و بالاترين سطح عملكرد را دارند. سرانجام، هر يك از اجزا نتيجه توليد و توسعه ای است كه كاملاً در داخل شركت تحويل داده می شود و دقيقاً در ايتاليا ساخته شده است، بنابراين بالاترين استانداردهاي كيفيت و قابليت اطمينان در بازار را تضمين می كند.

W35C1
W35C12
W42C14
W50C12
W70C1
W70C1234
W5638C12
W7048C14
N30C1
N35C1
N35C1
N50C12
N42C124
N40C1
N5638C1
N70C1234
N70C1
N7048C124
N7048C12
N5638C14
N3515C1
LIBERA-TROPICALE-AERAT
W42C14
N3515C3A
N3515C15
W70C1234
W5638C12
W7048C14
N30C1
C34
N35C1
C60
C55
C48FX
N30C1
GTQ1C
N35C1
ZENIT-A0476
NADIR-A0475
BL85C6
LIBERA-TROPICALE-AERAT
W42C14
BT50C2
N3515C15
W70C1234
BT50C2