مارك “AeT” مترادف با كيفيت، طراحی و نوآوری است. در طي چند سال اين شركت توانسته است دانش خود را در بخش سراميك افزایش دهد و خود را به واقعيت در جهان بيشتر نزدیک كند. فرآيندهای مداوم تجديد و توسعه امكان درك اجماع مثبت از بازار، رهنمود هايی را فراهم كرده است كه هميشه مشاغل اصلی شركت را به خود جذب کند: كيفيت بالا، فرم های جديد و حداكثر انعطاف پذيری براي برجسته شدن با يك محصول سطح بالا

Square Sanitari

Square 

Square Tree Decors

Accent Sanitari
Accent platinum
Accent gold
dot sanitari
dot
oval
class wall hang
class bidet
Elite rectangular L603
Elite round L601
Elite square L602
Elite oval L600