مهسا سام

مدیریت داخلی و دستیار مدیر عامل

امیر نوری

بخش حسابداری