آدرس : تهران، نیاوران، خیابان بوکان، پلاک ۵۹ | مسیر یابی در نقشه گوگل

گروه مهندسی :                               ۱۲ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

گروه تدارکات و انبار :                       ۱۳ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

نصب و خدمات پس از فروش :           ۱۴ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

مدیر داخلی و دستیار مدیر عامل :       ۱۵ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

بخش فروش :                                ۱۶ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

ایمیل خدمات پس از فروش :      Customer.care@luxuryhouseco.com

ایمیل بخش منابع انسانی :                          HR@luxuryhouseco.com

آدرس : تهران، نیاوران، خیابان بوکان، پلاک ۵۹

مسیر یابی در نقشه گوگل

گروه مهندسی :                                ۱۲ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

گروه تدارکات و انبار :                        ۱۳ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

نصب و خدمات پس از فروش :            ۱۴ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

مدیر داخلی و دستیار مدیر عامل :         ۱۵ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

بخش فروش :                                  ۱۶ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

ایمیل خدمات پس از فروش :      Customer.care@luxuryhouseco.com

ایمیل بخش منابع انسانی :                        HR@luxuryhouseco.com

آدرس : تهران، نیاوران، خیابان بوکان، پلاک ۵۹

مسیر یابی در نقشه گوگل

گروه مهندسی :                              ۱۲ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

گروه تدارکات و انبار :                      ۱۳ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

نصب و خدمات پس از فروش :          ۱۴ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

مدیر داخلی و دستیار مدیر عامل :       ۱۵ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

بخش فروش :                                ۱۶ ۵۶ ۹۷۴ ۰۹۱۲

ایمیل خدمات پس از فروش

Customer.care@luxuryhouseco.com

ایمیل بخش منابع انسانی
HR@luxuryhouseco.com