شرکت THG در سال ۲۰۱۲ موفق به دریافت برچسب EPV (شرکت میراث زنده) شد که نشان تقدیر از وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه است. این شرکت جز چند صد شرکتی است که به دلیل صرفه جویی در کمیاب بودن به عنوان نمادی از برتری فرانسه شناخته شده اند.

EPV برچسب تضمین دانش فنی نادر و استثنایی

پروژه های هتل

Villa The Keys ( Portugal )

Private residential – London ( United Kingdom )

Safisa Hotel ( Antalya/ Turkey )

Villa René Lalique ( France )

Oakdene apartement`s – London ( United Kingdom)

Marmara ( Istanbul/Turkey )

Carsars Palace (L.V/USA)

Hotel de Paris – Saint – Tropez ( France )

Restaurant La Californie – Cannes ( France)

Four Seasons ( Italia )

Bellagio (L.V/USA)

پروژه قایق های بادی

Octopus ( France) 🇫🇷 

Pelorus ( France) 🇫🇷 

Queen M ( United States) 🇺🇸  

Sapphire ( France) 🇫🇷 

Diamonds are forever ( France) 🇫🇷 

طراحان