شركت aquaform كه سي سال تجربه دارد، طيف وسيعی از سرهای دوش را كه در بخش سلامتی خصوصی و حرفه ای اعمال می شوند، ارائه می دهد. به لطف اشتياق خستگی ناپذير و صلاحيت بی نظير، به لطف نوآوری و دقت در جزئيات، مدل های دوش ما از بهترين مدل های موجود در بازارهای ملي و بين المللی هستند. سالها تجربه و تحقيق در بخش توليد سيستم هاي دوش باعث شده است كه آبزيان دوش های تجربی با سطح مرطوب تر از بسياری از رقبای ما، براي استفاده های خصوصی و حرفه ای طراحی كنند. برای بهينه سازی تجربه سلامتی، سرهای دوش لاغرتر هستند و بالاترين سطح عملكرد را دارند. سرانجام ، هر يك از اجزا نتيجه توليد و توسعه ای است كه كاملاً در داخل شركت تحويل داده می شود و دقيقاً در ايتاليا ساخته شده است، بنابراين بالاترين استانداردهاي كيفيت و قابليت اطمينان در بازار را تضمين می كند.

LUMINA

W35C1

W50C12

W5638C12

W35C12

W70C1

W7048C14

W42C14

W70C1234

ESSENTIA

N30C1

N50C12

N5638C1

N7048C124

N35C1

N42C124

N70C1234

N7048C12

N35C12

N40C1

N70C1

N5638C14

LIBERA

N3515C1

N3515C3A

R3515C1

LIBERA-TROPICALE-AERAT

N3515C15

N3515C16

N3515C4

N3515C12

CONTROLS

C48

C60

GTT

C34

C55

GTQ1C

C30

C48FX

GTQ

HORIZENTAL SHOWER

ZENIT-A0476

NADIR-A0475

BODYJET

BL85C6

BT50C2

BT50C2

BL85C2

BQ75C1

BL85C1

BQ50C2