مارك “AeT” مترادف با كيفيت ، طراحي و نوآوري است. در طي چند سال اين شركت توانسته است دانش خود را در بخش سراميك درك كند و خود را به واقعيت موجود در بيشتر جهان تبديل كند.

فرآيندهاي مداوم تجديد و توسعه امكان درك اجماع مثبت از بازار و تلفيق رهنمودهايي را فراهم كرده است كه هميشه مشاغل اصلي شركت را تعيين كرده است:

كيفيت بالا ، فرم هاي جديد و حداكثر انعطاف پذيري براي برجسته شدن با يك محصول سطح بالا كه نمي تواند استاندارد شود.

اطلاعات بیشتر در مورد برند AeT

Squar Sanitari

Square

SQUARE TREE DECORS

Accent Sanitari

Accent platinum

Accent gold

dot sanitari

dot

oval

class wall hang

class bidet

Elite rectangular L603

Elite round L601

Elite square L602

Elite oval L600